Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • uzyskiwania, zachowania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności:
  • wynalazków
  • wzorów użytkowych
  • wzorów przemysłowych
  • znaków towarowych
  • walidacji patentów europejskich
  • oznaczeń geograficznych
 • reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP
 • reprezentowania klientów przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) w Alicante
 • reprezentowania klientów przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie
 • umów z zakresu własności przemysłowej
 • badań patentowych, badań znaków towarowych
 • postępowania i dochodzenia roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji
 • sporządzania pism przedprocesowych w sprawach naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych
 • opracowania wniosków o przedłużenie praw ochronnych znaków towarowych
 • opracowania wniosków o dokonanie zmian w rejestrach znaków towarowych
 • opinii i porad w sprawach własności przemysłowej